วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

คณะกรรมการประธานนักเรียน

ประธานนักเรียน คือ บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างนักเรียนและครู และยังมีหน้าที่ช่วยผลักดัน ส่งเสริมนโยบายที่มีประโยชน์ให้สังคมภายในโรงเรียนอยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ อีกทั้งผลักดันให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้ดี เด่น ดัง พร้อมด้วยคุณธรรมอย่างยั่งยืน 

ยุทธพงษ์ กลิ่นหอม
ประธานนักเรียนโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
-เริ่มวาระ 8 มีนาคม พ.ศ 2561-ปัจจุบัน-
ประจำปีการศึกษา 2561

-วาระการดำรงตำแหน่ง-
1 ปี ต่อ ปีการศึกษา

-ที่ทำงาน-
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม


ประธานนักเรียนโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
บทบาทหน้าที่ของประธานนักเรียน

ประธานคณะกรรมการนักเรียน
บริหารกิจการนักเรียนในส่วนที่คณะกรรมการนักเรียนได้รับมอบหมายตั้งแต่การเป็นผู้นำการประชุม เป็นผู้พิจารณากิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่นักเรียนนำเสนอผ่านทางคณะกรรมการนักเรียน รับผิดชอบการจัดพิธีการ งาน หรือนิทรรศการต่างๆ ทั้งที่เป็นโครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่ เป็นผู้นำนักเรียนในพิธีการต่างๆ และเป็นผู้แทนนักเรียนเมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กับหน่วยงานนอกโรงเรียน


รองประธานคณะกรรมการนักเรียน
บริหารกิจการนักเรียนที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการนักเรียน ควบคุม กำกับ ดูแลกิจกรรมและโครงการของคณะกรรมการนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับประธานคณะกรรมการนักเรียนเมื่อได้รับมอบหมาย โดยรองประธานคณะกรรมการนักเรียนมีด้วยกัน ๒ ตำแหน่ง

เลขานุการ
เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมและจัดเตรียมเอกสารต่างๆที่ใช้ในการประชุมของคณะกรรมการนักเรียน  ออกหนังสือราชการเช่น บันทึกข้อความ ประกาศ ฯลฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย นัดหมายการประชุมคณะกรรมการนักเรียนและเป็นผู้รวบรวมผลการประเมินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของคณะกรรมการนักเรียน
เหรัญญิก
จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย การเงินของคณะกรรมการนักเรียน  ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ  และรายงานบัญชีต่อคณะกรรมการนักเรียนและครูที่ปรึกษา
สาราณียกร
เป็นผู้ดูแลเอกสาร สารสนเทศต่างๆ ของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้  รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งเอกสาร ภาพถ่าย และสามารถจัดทำเป็นสื่อสารสนเทศได้ทุกโอกาสและรูปแบบ เช่น การทำหนังสือคู่มือโครงการพัฒนาศักยภาพการดำรงตนนักเรียน ม.๔ สูจิบัตรพิธีการต่างๆ ไปจนถึงการนำเสนอผ่านอุปกรณ์สารสนเทศ เช่น วีดิทัศน์และสไลด์โชว์ สาราณียกรยังเป็นผู้ควบคุมสื่อวีดิทัศน์ที่ฉายผ่านเครื่องฉายภาพโปรเจกเตอร์ในกิจกรรมหรือพิธีต่างๆบนหอประชุม นอกจากนี้ สาราณียกร เป็นบรรณาธิการหนังสือปิ่นหทัยโดยตำแหน่ง
กรรมการกลาง
ควบคุมกำกับดูแล และช่วยเหลือกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมและโครงการต่างๆของคณะกรรมการนักเรียน
กิจกรรมพิเศษและนันทนาการ
วางแผนจัดกิจกรรมต่างๆทั้งงานพิธีการของโรงเรียนที่คณะกรรมการนักเรียนได้รับมอบหมาย รวมทั้งกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ติดต่อประสานงานกับนักเรียนที่มีส่วนร่วมในงานนั้นๆ อย่างเป็นระบบครบวงจร กำกับและลำดับขั้นตอนของทุกงานที่ได้รับมอบหมาย ออกบัตรเชิญและกำหนดงานต่างๆ ได้ งานที่จะได้รับมอบหมายยกตัวอย่างเช่น พิธีแสดงมุทิตาจิต วันปลูกฝังจิตสำนึกนักเรียนหนองเสือวิทยาคม วันปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น
ปฏิคมและสวัสดิการ
เป็นผู้ดูแลด้านสวัสดิการของคณะกรรมการนักเรียนและผู้ร่วมกิจกรรม รับรองผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรมต่างๆ อำนวยความสะดวกทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
ดูแลข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม  ดูแลรับผิดชอบงานพิธีการในพิธีการต่างๆ เป็นประธานในที่ประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์ของตึกเรียน และรับผิดชอบโครงการวิทยุ โดยตำแหน่ง
วิชาการ
เป็นผู้ดูแลกิจกรรมและโครงการด้านวิชาการทั้งหมดของคณะกรรมการนักเรียน เป็นประธานของที่ประชุมประธานฝ่ายวิชาการของทุกตึกเรียนโดยตำแหน่ง
ศิลปกรรม
ออกแบบ และผลิตผลงานเพื่อใช้ในการกิจการของคณะกรรมการนักเรียน เช่น การทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ ฉาก ซุ้ม ฯลฯ รวมไปถึงงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิคอีกด้วย
ถ่ายภาพ
ถ่ายภาพผลการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆของคณะกรรมการนักเรียน  เป็นผู้รวบรวมภาพถ่าย และวีดิทัศน์จากหน่วยงานต่างๆ ในโรงเรียนสำหรับใช้ในการผลิตสื่อสารสนเทศต่างๆ ออกระเบียบการถ่ายภาพสำหรับนักเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการนักเรียน และเป็นประธานในที่ประชุมประธานถ่ายภาพของทุกตึกเรียนโดยตำแหน่ง


แหล่งอ้างอิง
ข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น