วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ปี2561

การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ประจำปีการศึกษา2561

พรรคที่ลงสมัคร
มีพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานและคณะกรรมการนักเรียน ปี2561 มีจำนวน 5 พรรค
เบอร์ 1 พรรคปะศาสตร์
เบอร์ 2 พรรคNONGSUA 4.0
เบอร์ 3 พรรคภักดี
เบอร์ 4 พรรคปฏิวัติหนองเสือ
เบอร์ 5 พรรคร่วมใจพัฒนา

ผลการเลือกตั้ง
พรรคปะศาสตร์ ได้รับคะแนนโหวต 511 คะแนนเสียง
พรรคNONGSUA 4.0 ได้รับคะแนนโหวต 40 คะแนนเสียง
พรรคภักดี ได้รับคะแนนโหวต 39 คะแนนเสียง
พรรคปฏิวัติหนองเสือ ได้รับคะแนนโหวต 740 คะแนนเสียง
พรรคร่วมใจพัฒนา ได้รับคะแนนโหวต 38 คะแนนเสียง

งดออกเสียง 59 คะแนนเสียง บัตรเสียง 46 คะแนนเสียง
มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,473 คะแนนเสียง